OŠ Sava Kladnika Sevnica

OŠ Sava Kladnika Sevnica

 sevnica

 

Člani strateškega tima

 • Mirjana Jelančič (ravnateljica)
  Vesna Butkovič
  Tatjana Hafner
  Tatjana Horjak (v projekt bila vključena na začetku, kasneje se je zaposlila na drugi osnovni šoli)
  Valentina Mlakar
  Patricija Redenšek (vodja)
  Marjeta Teraž

 

Cilji:
• uporaba sodobne IKT tehnologije;
• razvijanje bralne pismenosti;
• razvijanje inforamacijske pismenosti;
• razvijanje kritičnega mišljenja;
• zbiranje in izbiranje podatkov/virov;
• analiziranje in interpretacija podatkov;
• presoja uporabnosti in verodostojnosti podatkov.

Naša mnenja o projektu
Projekt omogoča:
• da so učenci soustvarjalci pri načrtovanju in izvajanju kvalitetno naravnanih ur pouka;
• da učenci pridobivajo veščine načrtovanja, sistematičnosti, kritičnosti, samovrednotenja;
• kakovostno in osebno povratno informacijo o učenem napredku učencem in staršem;
• računalniško opismenjevanje učencev;
• učitelja »prisili« v sodobnejši način dela, ki je učencem bližji;
• da učitelj daje učencem povratno informacijo za delo, hkrati pa program omogoča tudi medvrstniško povratno informacijo (z vrednotenjem se samopodoba učenca izboljšuje);
• navsezadnje omogoča učiteljem nenehno izobraževanje.